یکشنبه 6 بهمن 1398

معرفي

معرفي

اداره كل پژوهش، فناوری و آموزش يکي از مديريت هاي زير مجموعه معاونت توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مي باشد که در راستاي وظايف حمايتي خود از سه گروه به شرح ذيل تشکيل شده است:

- گروه ارزيابي فناوري

- گروه توسعه و پشتيباني فناوري

- گروه مديريت دانش


شرح وظايف اداره كل:

-پذيرش و کدگذاري طرح ها

- انجام بررسي طرح هاي پژوهشي داخلي و بيروني

- انجام کارشناسي مقدماتي طرح هاي تائيدي و پيگيري امور مربوط به کارشناسي تخصصي طرح ها از طريق پژوهشکده هاي سازمان

- ارائه مشاوره به متقاضيان

- مسئوليت دبيرخانه شوراي مرکزي ارزيابي و تصويب طرح ها

- مسئوليت دبيرخانه شوراي طرح هاي تائيدي

- مسئوليت دبيرخانه طرح هاي كلان

- تعامل با ارگان هاي متقاضي جهت کارشناسي طرح هاي آنان از طريق سيستم الکترونيکي و ساير خدمات قابل ارائه

- مديريت بر سيستم اطلاعات طرح ها

- ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز واحدهاي داخلي و خارج از سازمان

- تشکيل پرونده و نگهداري از اسناد و مدارک طرح ها و ارائه خدمات مورد نياز واحدها

  • 780
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات