پنجشنبه 20 مرداد 1401
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

پيام مدير کل دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

پيام مدير کل دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري


دكتر حسنعلی ازگلی
مدير كل دفتر مركزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري
امروزه موفقيت در توليد محصول و يا ارائه خدمات جديد، بيش از پيش به نوآوري وابسته است. فرآيند نوآوري در واقع شبكه‌اي از عوامل درگير در توليد، گسترش و بهره گيري از دانش جديد در بخش خاصي از اقتصاد است كه با محيط نهادي خود در تعامل است.
يك كشور به عنوان فضاي تعاملات اقتصادي و محيط پوياي يك جامعه مطرح است و نظام ملّي نوآوري به عنوان هماهنگ كننده بين جريان اطلاعات، خدمات، نيروي انساني، و جامعه در يك مدل كلان مفهومي است. 
اين نظام، هم‌افزايي و همگرايي بين چهار بخش دانش، اقتصاد، سياستگذاري و جامعه و همچنين محيط زيست را فراهم مي‌كند. از آنجا كه ارتباطات دانش محور ميان دانشگاه، صنعت، دولت، جامعه و محيط پيراموني از يك مدل نوآوري مارپيچ پنج‌گانه شامل دانش، اقتصاد، سياستگذاري، بافت اجتماعي و محيط زيست تبعيت مي‌نمايد، فعاليت عاملين ذي‌ربط در اين نظام مي‌تواند علاوه بر توسعه و ارتقاي فناوري بومي، قدرت رقابت‌پذيري و صرفه‌هاي اقتصادي زيادي را به صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد نمايد. اين همان مسير شفاف رسيدن به اقتصاد مقاومتي مبتني بر دانش است كه با به خدمت گرفتن توان اركان نظام نوآوري راه رسيدن به يك جامعه مقاوم، پويا و يادگيرنده را هموار مي‌كند.
اين دفتر در چارچوب وظايف محوله رويكردهاي زير را در دستور كار خود دارد:
  • توسعه همكاري‌هاي متقابل دانشگاه و صنعت در آموزش‌هاي توانمند ساز دانشجويان و دانش آموختگان شاغل
  • ارزيابي و زمينه سازي براي حمايت از فناوري‌هاي بومي
  • ترويج و تبليغ دستاوردهاي فناورانه محققين دانشگاهي و صنايع توانمند كشور
  • ايجاد زيرساختهاي الكترونيكي ارائه خدمات دانش محور متقابل دانشگاه و صنعت با هدف تسريع و تسهيل ايجاد ارتباط ميان اركان نظام ملّي نوآوري
  • توسعه شبكه‌هاي همكار دانشگاه و صنعت به صورت محلي و ملّي
اميد ميرود با همكاري ارزشمند دانشگاه‌ها، صنايع، انجمن هاي علمي، صنعتي و صنفي و نهادهاي دولتي و غيردولتي حوزه همكاريهاي دانشگاه و صنعت با اين دفتر، در توسعه فناوري، ارتقاي اقتصاد بنگاه‌ها و پايداري اجتماعي و زيست محيطي گام مؤثري برداريم.


 

  • 4885
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات